Lâm Đồng: Sẽ giám sát việc thu hồi, chuyển mục đích sử dụng các loại đất, rừng

Theo Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề “Việc chấp hành pháp luật về thu hồi, chuyển mục đích sử dụng các loại đất, rừng để thực hiện các dự án đầu tư theo nghị quyết của HĐND tỉnh giai đoạn 2020 – 2022″, đối tượng chịu sự giám sát gồm: UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và một số cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp liên quan, UBND các huyện, thành phố.

Nội dung giám sát: đánh giá kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, bất cập, những khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân trong quá trình thực hiện các quy định của pháp luật về thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện các dự án đầu tư theo nghị quyết của HĐND tỉnh. Đề xuất, kiến nghị khắc phục những tồn tại, hạn chế, bất cập được chỉ ra qua giám sát.