PanNature tuyển Chuyên gia

Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) cần tuyển chuyên gia đánh giá mức độ hoàn thổ phục hồi môi trường sau khai thác khoáng sản.

Nội dung công việc: 

  • Tổng hợp tài liệu tham khảo về các quy định pháp luật liên quan đến hoàn thổ phục hồi môi trường sau khai thác khoáng sản;
  • Xây dựng đề cương nghiên cứu về các chỉ tiêu đánh giá  hoàn thổ phục hồi môi trường;
    Thực địa tại 2 tỉnh: Lào Cai, Yên Bái;
  • Thu thập số liệu và thông tin, đánh giá mức độ hoàn thổ phục hồi môi trường sau khai thác tại 2 tỉnh và đưa ra khuyến nghị xây dựng bộ tiêu chuẩn đánh giá mức độ hoàn thổ phục hồi môi trường sau khai thác khoáng sản

Yêu cầu sản phẩm:

  • 01 báo cáo đánh giá hiện trạng hoàn thổ phục hồi môi trường trong đó bao gồm các khuyến nghị xây dựng bộ tiêu chuẩn đánh giá mức độ hoàn thổ phục hồi môi trường sau khai thác khoáng sản.

Thời gian và kinh phí

Thời gian thực hiện: từ tháng 6 – 8/2022

Kinh phí: Các kinh phí cho chuyên gia thực hiện hoạt động sẽ do Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) chịu trách nhiệm chi trả theo đúng Quy định Tài chính hiện hành của Trung tâm.

Vui lòng xem Bản mô tả công việc tại đây

Hạn cuối nộp hồ sơ: 30/05/2022