Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2022: ”Xây dựng một tương lai chung cho mọi sự sống”

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Công văn số 2442/BTNMT-TTTT gửi các bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương và các địa phương về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2022.

Ngày Quốc tế đa dạng sinh học sẽ được tổ chức vào ngày 22-5-2022, với chủ đề “Xây dựng một tương lai chung cho mọi sự sống”. Chủ đề này nhằm hướng đến việc tạo động lực và hỗ trợ cho khung đa dạng sinh học toàn cầu sau năm 2020 sẽ được thông qua tại phần 2 Hội nghị Đa dạng sinh học của Liên hợp quốc (COP15) vào cuối năm nay.

Đồng thời, chủ đề này cũng nâng cao tầm quan trọng trong việc cùng hành động xây dựng một tương lai chung, áp dụng các giải pháp dựa vào thiên nhiên để giải quyết các vấn đề biến đổi khí hậu, sức khỏe, an ninh lương thực, hướng tới mục tiêu toàn cầu đến năm 2050 là “Sống hài hòa với thiên nhiên”.

Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị, các cơ quan, đơn vị tăng cường tuyên truyền về vai trò, tầm quan trọng của đa dạng sinh học; mô hình, giải pháp sử dụng hợp lý, hiệu quả, tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học.

Bộ cũng kêu gọi sự tham gia của cộng đồng trong công tác bảo tồn, phục hồi, sử dụng bền vững đa dạng sinh học, di sản thiên nhiên; thúc đẩy tiêu dùng bền vững và có trách nhiệm, không sử dụng sản phẩm có nguồn gốc từ động vật hoang dã và không sử dụng đồ nhựa một lần.

Bên cạnh đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị các tổ chức, cá nhân tăng cường thực hiện nhiệm vụ bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học theo quy định tại Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10-1-2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 tại Quyết định số 149/QĐ-TTg ngày 28-1-2022 của Thủ tướng Chính phủ…