Biến đổi khí hậu và hành động của Việt Nam

Nguồn:
Truyền hình Nhân Dân