Việt Nam không “thả nổi” để có miễn dịch cộng đồng với dịch Covid-19