Lượng nước về sông Mê Kông giảm, thiệt hại hàng ngàn tỷ đồng