Đề xuất 3 mức độ ô nhiễm môi trường đất

Tại dự thảo Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đề xuất quy định về bảo vệ môi trường đất, trong đó nêu rõ tiêu chí phân loại và mức độ ô nhiễm môi trường đất.

Ảnh minh họa

Theo dự thảo, các khu vực bị ô nhiễm môi trường đất được phân loại dựa trên các tiêu chí: Nguồn ô nhiễm tồn lưu, khả năng lan truyền ô nhiễm và đối tượng bị tác động.

Các tiêu chí được đánh giá thông qua phương pháp tính điểm gồm 3 mục cụ thể như sau: 1- Tiêu chí về nguồn ô nhiễm (tối đa 50 điểm); 2- Tiêu chí về khả năng lan truyền (tối đa 25 điểm); 3- Tiêu chí về đối tượng bị tác động (tối đa 25 điểm).

Tiêu chí về nguồn ô nhiễm gồm 3 chỉ tiêu: 1- Chỉ tiêu về mức độ vượt quy chuẩn của chất gây ô nhiễm tồn lưu tại khu vực bị ô nhiễm môi trường được đánh giá, từ 10-20 điểm tùy chỉ tiêu thành phần; 2- Chỉ tiêu về số lượng thông số ô nhiễm tồn lưu vượt quy chuẩn hiện hành, từ 5-15 điểm; 3- Chỉ tiêu về diện tích khu vực bị ô nhiễm, từ 5-15 điểm.

Tiêu chí về khả năng lan truyền gồm 4 chỉ tiêu: 1- Chỉ tiêu về độ dốc của khu vực ô nhiễm, từ 0-6 điểm; 2- Chỉ tiêu về khoảng cách đến nguồn nước, từ 2-8 điểm; 3- Chỉ tiêu về che phủ tại khu vực bị ô nhiễm, từ 0-6 điểm; 4- Chỉ tiêu về cỡ hạt của đất tại khu vực bị ô nhiễm, từ 0-5 điểm.

Tiêu chí về đối tượng bị tác động gồm 4 chỉ tiêu: 1- Chỉ tiêu về tác động đến sức khỏe cộng đồng, từ 2-8 điểm; 2- Chỉ tiêu về mật độ dân cư, từ 1-5 điểm; 3- Chỉ tiêu về tác động đến các nguồn sinh sống của cộng đồng địa phương, từ 3-6 điểm; 4- Chỉ tiêu về tác động đến hệ sinh thái tự nhiên, từ 3-6 điểm.

Theo dự thảo, việc xác định mức độ ô nhiễm căn cứ vào tổng điểm đánh giá của các tiêu chí. Qua đánh giá, khu vực ô nhiễm môi trường đất sẽ được phân loại theo 3 mức độ sau:

Mức độ ô nhiễm nếu khu vực có tổng điểm đánh giá của các tiêu chí dưới 40 điểm.

Mức độ ô nhiễm nghiêm trọng nếu khu vực có tổng điểm đánh giá của các tiêu chí từ 40 điểm đến 60 điểm.

Mức độ ô nhiễm đặc biệt nghiêm trọng nếu khu vực có tổng điểm đánh giá của các tiêu chí trên 60 điểm.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.