Quy hoạch phát triển ngành nghề nông thôn gắn với bảo vệ môi trường

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa ban hành Chỉ thị số 28/2007/CT-BNN về đẩy mạnh thực hiện quy hoạch phát triển ngành nghề nông thôn và phòng chống ô nhiễm môi trường làng nghề.

Chỉ thị tập trung vào các giải pháp đẩy mạnh thực hiện quy hoạch phát triển ngành nghề nông thôn và phòng chống ô nhiễm môi trường làng nghề, trong đó yêu cầu UBND các địa phương khẩn trương hoàn thành xây dựng quy hoạch phát triển ngành nghề nông thôn, phát triển các làng nghề, cụm cơ sở ngành nghề nông thôn, gắn với việc hình thành các thị trấn, thị tứ mới ở nông thôn. Việc quy hoạch phát triển ngành nghề nông thôn phải được xây dựng phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội của địa phương và cả nước, gắn với bảo vệ môi trường làng nghề.

Về phòng chống ô nhiễm môi trường làng nghề, chỉ thị yêu cầu các địa phương thống kê, đánh giá mức độ ô nhiễm môi trường trên địa bàn, có kế hoạch di dời ngay những cơ sở gây ô nhiễm môi trường trầm trọng ra khỏi khu dân cư; hỗ trợ nâng cấp, xây mới hệ thống xử lý nước thải, rác thải tập trung cho các làng nghề; hướng dẫn áp dụng công nghệ mới ít gây ô nhiễm môi trường; đồng thời đẩy mạnh công tác kiểm tra môi trường làng nghề, kịp thời phát hiện những yếu tố gây nguy hại tới môi trường và sức khỏe người dân, đặc biệt là lao động ở các cơ sở sản xuất tại làng nghề.

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, những năm qua, việc khôi phục và phát triển ngành nghề nông thôn đã mang lại hiệu quả cao, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập và đời sống cho người lao động, xóa đói giảm nghèo tại nhiều địa phương. Tuy nhiên, do công tác xây dựng qui hoạch phát triển ngành nghề nông thôn gắn với công tác bảo vệ môi trường chưa được sự quan tâm của chính quyền các cấp; chưa có những chính sách ưu đãi thích hợp để thu hút đầu tư trong xử lý môi trường làng nghề. Bên cạnh đó, cơ chế tài chính cho phát triển công nghệ tại làng nghề còn nhiều hạn chế, bất cập nên các cơ sở sản xuất không đủ khả năng nâng cấp, đầu tư công nghệ mới theo hướng sản xuất sạch, giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Do đó, vấn đề ô nhiễm môi trường làng nghề đang đứng trước những thách thức rất lớn. Tình trạng ô nhiễm xảy ra ở nhiều nơi, phần lớn lượng phế thải chưa được xử lý, gây ô nhiễm môi trường không khí, đất, nước, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người dân và sự phát triển nông thôn bền vững.