Đề xuất chính sách trợ cấp gạo cho các đối tượng trồng rừng thay thế nương rẫy

Tại Dự thảo Nghị định về chính sách đầu tư bảo vệ và phát triển rừng, chế biến và thương mại lâm sản trong lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất chính sách trợ cấp gạo trồng rừng thay thế nương rẫy. Trong đó, đề xuất chính sách trợ cấp 15 kg gạo/khẩu/tháng, hoặc bằng tiền tương ứng với giá trị 15 kg gạo/khẩu/tháng tại thời điểm trợ cấp trong thời gian chưa tự túc được lương thực.

Theo đó, đối tượng được hỗ trợ cấp gạo trồng rừng thay thế nương rẫy là hộ gia đình, cá nhân đang sinh sống ổn định tại xã khu vực II và III (xã thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn; biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo quy định về tiêu chí của Thủ tướng Chính phủ).

Mức trợ cấp 15 kg gạo/khẩu/tháng, hoặc bằng tiền tương ứng với giá trị 15 kg gạo/khẩu/tháng tại thời điểm trợ cấp trong thời gian chưa tự túc được lương thực. UBND cấp tỉnh quyết định mức và thời gian trợ cấp, nhưng tối đa 7 năm.

Điều kiện được trợ cấp gạo khi có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc quyết định giao đất của cấp có thẩm quyền; thực hiện trồng rừng sản xuất và phát triển lâm sản ngoài gỗ; trồng rừng phòng hộ thay thế nương rẫy, hằng năm được cấp có thẩm quyền nghiệm thu kết quả thực hiện.

Loại gạo trợ cấp là gạo tẻ thường, độ ẩm không quá 14%; không bị sâu mọt, nấm, mốc. UBND cấp tỉnh xem xét ưu tiên giải quyết loại gạo phù hợp với nhu cầu sử dụng hoặc được sản xuất ở địa phương.

Về trình tự thực hiện trợ cấp gạo, UBND cấp tỉnh giao nhiệm vụ cho chủ đầu tư dự án hỗ trợ trồng rừng sản xuất và phát triển lâm sản ngoài gỗ, trồng rừng phòng hộ thay thế nương rẫy tổ chức cấp gạo cho từng hộ gia đình trong vùng dự án theo định kỳ tại mỗi thôn, bản nơi hộ gia đình cư trú. Tùy tình hình thực tế tại địa phương, UBND tỉnh quyết định số lần trợ cấp, mức trợ cấp từng lần, nhưng tối đa 3 tháng một lần.

Đối tượng được hỗ trợ cấp gạo trồng rừng thay thế nương rẫy là hộ gia đình cá nhân đang sinh sống ổn định tại xã khu vực II và III. Nguồn: Internet

Căn cứ vào dự án đầu tư được duyệt, chủ đầu tư lập danh sách các hộ gia đình, số lượng gạo trợ cấp cho từng hộ gia đình trình UBND cấp tỉnh xem xét, quyết định.

Khi các hộ gia đình bắt đầu thực hiện trồng rừng sản xuất và phát triển lâm sản ngoài gỗ, trồng rừng phòng hộ thay thế nương rẫy thì mới tiến hành trợ cấp gạo. Việc trợ cấp gạo phải có chữ ký của đại diện hộ gia đình nhận trợ cấp gạo, xác nhận của chính quyền nơi cư trú và đại diện bên trợ cấp.

Trường hợp trợ cấp gạo bằng nguồn dự trữ quốc gia, UBND cấp tỉnh tổng hợp danh sách, số lượng gạo hỗ trợ, thời gian hỗ trợ, báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Tài chính; trên cơ sở đề nghị của địa phương và ý kiến của Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định hỗ trợ gạo cho địa phương.

Căn cứ quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính chỉ đạo Tổng cục Dự trữ Nhà nước xuất cấp gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ cho các địa phương theo đúng quy định.

Kinh phí vận chuyển gạo từ kho dự trữ đến trung tâm các huyện, kinh phí mua bù số lượng gạo dự trữ quốc gia, do cơ quan dự trữ tổng hợp, quyết toán và đề nghị cấp bổ sung theo đúng quy định về xuất cấp hàng dự trữ quốc gia không thu tiền cho các địa phương hiện hành.

Ngoài chính sách trợ cấp gạo trồng rừng thay thế nương rẫy, Dự thảo Nghị định cũng quy định chi tiết về: Hỗ trợ chữa cháy rừng; Đầu tư trồng rừng, làm giàu rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh có trồng bổ sung rừng đặc dụng, rừng phòng hộ; Hỗ trợ trồng rừng sản xuất và phát triển lâm sản ngoài gỗ; Hỗ trợ phát triển sinh kế, cải thiện đời sống người dân vùng đệm của các khu rừng đặc dụng; Hỗ trợ cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững…

Bên cạnh đó, Dự thảo Nghị định cũng quy định chi tiết về nguồn vốn đầu tư từ ngân sách trung ương và ngân sách địa phương; Trình tự, thủ tục đối với hoạt động sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển; Trình tự, thủ tục lập dự toán, thanh, quyết toán kinh phí sự nghiệp; Trình tự cấp, sử dụng kinh phí quản lý, bảo vệ rừng đặc dụng, rừng phòng hộ cho ban quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ; Cơ chế đặt hàng thực hiện nhiệm vụ công ích đối với các công ty nông, lâm nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập…

Hiện Dự thảo Nghị định về chính sách đầu tư bảo vệ và phát triển rừng, chế biến và thương mại lâm sản trong lâm nghiệp đang được công bố công khai để lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân và ngoài nước nghiên cứu, đóng góp ý kiến, hoàn thiện trước khi trình Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Mức trợ cấp 15 kg gạo/khẩu/tháng, hoặc bằng tiền tương ứng với giá trị 15 kg gạo/khẩu/tháng tại thời điểm trợ cấp trong thời gian chưa tự túc được lương thực. UBND cấp tỉnh quyết định mức và thời gian trợ cấp, nhưng tối đa 7 năm.

Điều kiện được trợ cấp gạo khi có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc quyết định giao đất của cấp có thẩm quyền; thực hiện trồng rừng sản xuất và phát triển lâm sản ngoài gỗ; trồng rừng phòng hộ thay thế nương rẫy, hằng năm được cấp có thẩm quyền nghiệm thu kết quả thực hiện.