Lũ nhấn chìm miền Nam Trung Quốc, chuyên gia lo vỡ đập Tam Hiệp