Quốc hội thông qua ba Nghị quyết, Luật sửa đổi

Chiều 10-6, tại phiên họp toàn thể Kỳ họp thứ chín, Quốc hội khoá XIV, các đại biểu Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp; Nghị quyết về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp.

Đại biểu Quốc hội tiến hành biểu quyết chiều 10-6.

Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020 nhận được sự tán thành của 454/460 đại biểu Quốc hội có mặt tại hội trường, đạt tỷ lệ 94%; có 3 đại biểu không tán thành, chiếm 0,62%.

Theo đó, các điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020 gồm: Bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020 các dự án, dự thảo về Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi); Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn; Nghị quyết của Quốc hội về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc; Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi).

Điều chỉnh thời gian trình đối với dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi) từ Chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV (tháng 10-2020) sang cho ý kiến tại kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa XV (tháng 10-2021).

Đại biểu Quốc hội tiến hành biểu quyết chiều 10-6.

Về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV trình Quốc hội thông qua bốn dự án: Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi);Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS).

Tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV, trình Quốc hội thông qua: Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022.

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV trình Quốc hội cho ý kiến sáu dự án: Luật Cảnh sát cơ động; Luật Điện ảnh (sửa đổi); Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi); Luật Thanh tra (sửa đổi); Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp chiều nay cũng đã được Quốc hôị thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 92,96%. Trong số 457 đại biểu tham gia biểu quyết có 5 đại biểu không tán thành.

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp trình Quốc hội thông qua gồm: bổ sung 1 điều; sửa đổi, bổ sung nội dung 26 điều và chỉnh lý kỹ thuật 3 điều.

Tại Báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp, UBTVQH đề nghị cho giữ quy định về thời gian công tác thực tế của người được đề nghị bổ nhiệm giám định viên tư pháp như quy định hiện hành; Bổ sung “Phòng giám định kỹ thuật hình sự thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao” là tổ chức GĐTP công lập về kỹ thuật hình sự với nhiệm vụ giám định về âm thanh, hình ảnh từ các dữ liệu điện tử, theo tiếp thu theo đa số ý kiến các đại biểu Quốc hội; UBTVQH đề nghị Quốc hội cho giữ quy định về giao trách nhiệm cho một trong các cơ quan, tổ chức thực hiện giám định tư pháp làm đầu mối tổ chức việc giám định như dự thảo Luật; đề nghị cho giữ quy định thời hạn giám định tư pháp như dự thảo Luật…

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cũng cho biết đã chỉ đạo các cơ quan liên quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến ĐBQH, rà soát toàn bộ dự thảo Luật để chỉnh lý nhiều điều, khoản cụ thể khác cả về nội dung và kỹ thuật lập pháp.

Cũng trong chiều nay, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp. 456/460 đại biểu tham gia đã tán thành, đạt tỷ lệ 94,41%.

Theo đó, sẽ kéo dài thời hạn miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp được quy định tại Nghị quyết số 55/2010/QH12 ngày 24-11-2010 của Quốc hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 28/2016/QH14 đến hết ngày 31-12-2025.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2021.