Đề xuất nhiều chính sách khuyến nông

Nhiều chính sách khuyến nông đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất tại dự thảo Nghị định về khuyến nông như: Chính sách khuyến nông xóa đói giảm nghèo; khuyến nông phát triển sản xuất hàng hóa; khuyến nông phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ; chính sách đối với người hoạt động khuyến nông; chính sách khuyến khích hoạt động tư vấn, dịch vụ khuyến nông.

Ảnh minh họa

Theo dự thảo, chính sách khuyến nông xóa đói giảm nghèo áp dụng cho địa bàn khó khăn gồm: Địa bàn khó khăn, đặc biệt khó khăn, miền núi, biên giới, hải đảo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ; địa bàn bị ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu.

Cụ thể các chính sách hỗ trợ như sau: Ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% kinh phí cho các hoạt động khuyến nông xóa đói giảm nghèo theo chương trình, dự án, nhiệm vụ khuyến nông được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Người sản xuất, cơ sở sản xuất được hỗ trợ 100% chi phí mua giống, thiết bị, vật tư thiết yếu khi tham gia xây dựng mô hình. Người sản xuất được hỗ trợ 100% chi phí tài liệu, đi lại, ăn, ở khi tham dự sự kiện khuyến nông, lớp đào tạo, tập huấn, khảo sát học tập khuyến nông. Cán bộ chỉ đạo kỹ thuật được hưởng chế độ phụ cấp tối đa 2,5 lần mức lương cơ sở/người/tháng trong thời gian chỉ đạo theo yêu cầu kỹ thuật của mô hình. Hỗ trợ miễn phí tài liệu, ấn phẩm khuyến nông cho các đối tượng theo phê duyệt của cấp có thẩm quyền.

Chính sách khuyến nông phát triển sản xuất hàng hóa

Theo dự thảo, người sản xuất, cơ sở sản xuất được hỗ trợ 50% chi phí mua giống, thiết bị, vật tư thiết yếu khi tham gia xây dựng mô hình. Ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% chi phí tổ chức tập huấn kỹ thuật, tham quan, hội thảo đầu bờ, hội nghị sơ kết, tổng kết trong xây dựng và nhân rộng mô hình.

Cán bộ kỹ thuật chỉ đạo xây dựng và nhân rộng mô hình được hưởng chế độ phụ cấp tối đa là 2,0 mức lương cơ sở/người/tháng trong thời gian chỉ đạo theo yêu cầu kỹ thuật của mô hình.

Ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí để xây dựng mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị gắn với mô hình khuyến nông. Nội dung và mức hỗ trợ theo quy định tài chính hiện hành, nhưng không quá 50 triệu đồng/mô hình. Hỗ trợ 100% chi phí chứng nhận an toàn thực phẩm cho cơ sở xây dựng mô hình về an toàn thực phẩm.

Chính sách khuyến nông phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ

Ngân sách nhà nước hỗ trợ tối đa 100% kinh phí xây dựng mô hình khuyến nông sản xuất nông nghiệp hữu cơ theo định mức kinh tế kỹ thuật được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% kinh phí tổ chức tập huấn, thông tin tuyên truyền để phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ theo chương trình, dự án, nhiệm vụ khuyến nông được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Các chính sách khuyến nông khác

Theo dự thảo, người hoạt động khuyến nông được hỗ trợ 100% chi phí tài liệu, đi lại, ăn, ở và chế độ khác theo quy định khi tham dự các lớp đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng, khảo sát học tập khuyến nông. Được hưởng chế độ khi chỉ đạo triển khai các dự án, nhiệm vụ khuyến nông theo quy định.

Người hoạt động khuyến nông được tham gia tư vấn và dịch vụ khuyến nông. Ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí cho các tổ chức khuyến nông Nhà nước để thực hiện hoạt động tư vấn khuyến nông miễn phí cho nông dân.

Bên cạnh đó, tổ chức khuyến nông được ưu tiên thuê đất, vay vốn ưu đãi, miễn, giảm thuế và thu phí dịch vụ, tư vấn khuyến nông theo quy định của pháp luật.

Nguồn: