WWF tuyển Tư vấn

Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên (WWF) cần tuyển Tư vấn thực hiện đánh giá tính bền vững giữa mô hình quản lý rừng cộng đồng và mô hình bảo vệ rừng chuyên trách tại huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

Hạn nộp hồ sơ: 26/4/2020

Liên hệ: tranbaothi.011094@gmail.com, Cc: khanh.ton@wwf.org.vn.