VNAH tuyển Tư vấn

Tổ chức Trợ giúp người khuyết tật Việt Nam (VNAH) cần tuyển 02 vị trí tư vấn:

01 Tư vấn xây dựng phần mềm quản lý nạn nhân da cam quốc gia. Hạn cuối nộp hồ sơ: 15/03/2020.

01 Tư vấn sửa đổi bổ sung thông tư 46/2013/TT- BYT quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của cơ sở phục hồi chức năng. Hạn cuối nộp hồ sơ: 13/03/2020. 

Liên hệ: loinguyen@vnah-hev.org