Dự án BIO tuyển 5 Tư vấn

Trong khuôn khổ thực hiện Dự án Bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học và dịch vụ môi trường rừng ở Việt Nam (BIO) do Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển Đức (BMZ) tài trợ, Trung tâm Con người và Thiên (PanNature) cần tuyển 05 Tư vấn thực hiện 05 nghiên cứu tương ứng:

01 Tư vấn nghiên cứu đánh giá chính sách quản lý đầu tư và phát triển bền vững rừng đặc dụng ở Việt Nam, thời gian thực hiện từ tháng 3/2020 – 30/5/2020.

01 Tư vấn nghiên cứu và đánh giá cơ chế chính sách quản lý đầu tư và phát triển bền vững rừng phòng hộ Việt Nam, thời gian thực hiện từ tháng 2/2020 đến 30/5/2020.

01 Tư vấn nghiên cứu đề xuất quy định và hướng dẫn quản lý vườn thực vật quốc gia, thời gian thực hiện từ tháng 2/2019 – 30/05/2020.

01 Tư vấn nghiên cứu, đánh giá hiện trạng và đề xuất các định hướng chính sách liên quan đến hoạt động đầu tư tư nhân và hợp tác công tư trong hệ thống rừng đặc dụng Việt Nam, thời gian thực hiện từ tháng 2/2019 – 30/05/2020.

01 Tư vấn nghiên cứu đề xuất quy định và hướng dẫn quản lý loại hình rừng tín ngưỡng và rừng bảo vệ nguồn nước của cộng đồng dân cư, thời gian thực hiện từ tháng 2/2019 – 30/05/2020.

Thông tin liên hệ:

Phòng Nghiên cứu Chính sách

Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature)

Số 24 H2 Khu đô thị mới Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

ĐT: 02435564001, máy lẻ 105.