WVV tuyển cán bộ cho 02 vị trí

Tổ chức Tầm nhìn Thế giới  (WVV) cần tuyển cán bộ cho hai vị trí, làm việc tại Quảng Nam.

01 Điều phối viên chương trình khu vực

01 Quản lý AP

Hạn chót nộp hồ sơ: 17/03/2019