Phê duyệt và triển khai 42 đề tài cấp quốc gia về biến đổi khí hậu và quản lý tài nguyên môi trường

Theo ông Tăng Thế Cường, Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu (Bộ Tài nguyên và Môi trường) từ năm 2016 đến 2018, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phê duyệt, triển khai thực hiện 42 đề tài cấp quốc gia về biến đổi khí hậu (BĐKH).

Ảnh minh họa

Theo đó, các đề tài tập trung nghiên cứu về nội dung: Ứng phó với biến đổi khí hậu (20 đề tài); Quản lý tài nguyên và môi trường (TN&MT) (16 đề tài); Nghiên cứu cơ sở khoa học đối với những vấn đề có tính tổng hợp, liên ngành và liên vùng về chủ động ứng phó với BĐKH, tăng cường quản lý TN&MT (6 đề tài).

Nhìn chung, 42 đề tài đang triển khai thực hiện đã có một số kết quả như: Tính toán để xây dựng, phát triển hệ thống giám sát BĐKH và giảm nhẹ phát thải khí nhà kính phù hợp với điều kiện Việt Nam; giải quyết các vấn đề liên quan đến xâm nhập mặn (các loại đất, cây trồng, rừng…); đưa ra được các giải pháp chủ động thích ứng với BĐKH trong từng ngành, từng lĩnh vực nhất là các vùng dễ bị tổn thương… Đưa ra các giải pháp công nghệ về giống, cây trồng, công nghệ canh tác trong điều chỉnh kỹ thuật mùa vụ, kỹ thuật sản xuất nông nghiệp thích ứng với BĐKH; xây dựng các mô hình kinh tế thích ứng với các hiện tương thiên tai cực đoàn và các mô hình kinh tế ứng phó với xâm nhập mặn.

Đối với lĩnh vực quản lý TN&MT, các đề tài đã đưa ra các phương pháp luận trong công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; quản lý biến động tài nguyên và quản lý giám sát biến đổi sử dụng đất; đã xây dựng được các bản đồ quản lý tài nguyên đất; đã nghiên cứu bước đầu đánh giá tổng quan an ninh nguồn nước; lượng giá và quy trình kết chuyển các giá trị TN&MT hạch toán tài khoản quốc gia; tiến hành điều tra, khảo sát đánh giá hoạt động tân kiến tạo đối với sự biến đổi dòng chính các lưu vực sông và xây dựng được các bản đồ…

Đại diện Bộ TN&MT cũng cho biết, tất cả các đề tài sẽ được ứng dụng, chuyển giao vào thực tế sản xuất và đời sống hoặc sẽ được bàn giao cho địa phương nghiên cứu áp dụng. Bên cạnh các bài báo khoa học được đăng trên các tạp chí chuyên ngành, kết quả các đề tài cũng được thông tin rộng rãi, phục vụ xã hội và tham mưu chính sách.

Trong năm 2019, Bộ TN&MT sẽ tập trung vào tổ chức nghiệm thu các đề tài còn lại để chuyển giao, ứng dụng vào thực tế; đồng thời, tổ chức các hội thảo khoa học để thông tin rộng rãi về các sản phẩm và kết quả khoa học công nghệ của các đề tài.