Những vấn đề gai góc nhất đã được đồng thuận tại G20

Đăng ngày