Siết chặt quản lý khai thác khoáng sản tại địa phương