Những người công nhân với nghề vớt rác dưới cống ở Sài Gòn