Giá trị tài sản các công ty nông, lâm nghiệp lên tới 53.125 tỷ đồng

Bộ NN&PTNT đã phối kết hợp để sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp giai đoạn 2015 – 2017.

Theo đó, tổng diện tích các công ty nông, lâm nghiệp quản lý, sử dụng trước khi sắp xếp lại là 2.366.397 ha, trong đó, đất sản xuất nông nghiệp 404.898 ha; đất lâm nghiệp 1.869.693 ha; đất phi nông nghiệp 35.368 ha; đất chưa sử dụng 1.458 ha.

Giá trị tài sản theo sổ sách của các công ty nông, lâm nghiệp là 53.125 tỷ đồng; bình quân lợi nhuận trước thuế ba năm (2014 – 2015 – 2016) là 2.174 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 1.779 tỷ đồng…