Hoạt động xây dựng ảnh hưởng thế nào đến chất lượng không khí Hà Nội?

Hoạt động xây dựng trong đô thị là nguồn gây ảnh hưởng lớn đến môi trường không khí. Đây là thực trạng được đưa ra tại báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia 2016.