Khuất tất trong mua bán 800.000 tấn than: PVN sai phạm ra sao?

Kết quả kiểm tra của Bộ Công Thương cho biết, PVN đã có sai phạm trong việc chỉ đạo ban QLDA làm việc và ký hợp đồng mua than cho Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1.

Bộ Công Thương vừa ban hành kết quả kiểm tra việc thực hiện hợp đồng và trách nhiệm của các cơ quan liên quan đến công tác chỉ đạo, điều hành mua bán than tại nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 (NMNĐ) do Bộ trưởng Trần Tuấn Anh ký.

Kết quả kiểm tra cho biết, tập đoàn Dầu khí Quốc gia (PVN) đã có sai phạm, thiếu sót trong việc chỉ đạo Ban QLDA làm việc và ký hợp đồng mua bán than cho NMNĐ Vũng Áng 1.

Ảnh minh họa

Theo đó, ngày 9/10/2012, Bộ trưởng bộ Công Thương phê duyệt đề án cung cấp than cho các NMNĐ đến năm 2020 định hướng đến năm 2030 tại Quyết định số 5964/QĐ-BCT theo đó NMNĐ Vũng Áng 1 thuộc nhóm các nhà máy sử dụng than trong nước (than cám 4b và cám 5). Tuy nhiên, NMNĐ Vũng Áng 1 lại sử dụng khoảng 756.000 tấn than nhập khẩu do công ty Hoành Sơn cung cấp.

PVN đã đồng ý cho ban QLDA đàm phán, ký hợp đồng mua bán than với công ty Hoành Sơn khi chưa xem xét kỹ về nguồn gốc than theo thông tư số 14/2013/TT-BCT và thông báo số 346/TB-VPCP của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải.

Cho đến ngày 11/9/2015, PVN có văn bản báo cáo bộ Công Thương về tình hình công tác cung cấp than cho NMNĐ Vũng Áng 1, tuy nhiên báo cáo không đề cập đến việc đã ký hợp đồng mua bán than với công ty Hoành Sơn.

Ngày 9/11/2015, PVN có văn bản chỉ đạo ban QLDA ký phụ lục mở rộng hợp đồng mua bán than với công ty Hoành Sơn mặc dù việc mua than bổ sung chỉ nhằm giải quyết dự trữ trong tình trạng cấp bách.

Kết luận của bộ Công Thương nêu rõ: “PVN ủy quyền ban QLDA ký phụ lục mua bổ sung khối lượng cung cấp than với Công ty Hoành Sơn là không đúng với chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ”.

Kết quả kiểm tra cũng cho biết, việc lựa chọn nhà thầu cung cấp than (công ty Hoành Sơn) cho NMNĐ Vũng Áng 1 thiếu khách quan.

Ngày 14/12/2016, PVN đã ban hành Quyết định số 8010/QĐ-DKVN quy định về mua sắm hàng hóa, dịch vụ chậm so với quy định tại Khoản 2 Điều 3, luật Đấu thầu số 43/2014/QH13 nên chưa có đủ căn cứ để Ban QLDA thực hiện ký kết các hợp đồng mua bán.

Như vậy, theo kết quả điều tra các sai phạm trên thể hiện việc PVN thực hiện không đúng chỉ đạo của Thủ tướng và bộ Công Thương.