Dòng chảy tối thiểu trên sông, suối, hạ du các hồ chứa, đập dâng

ThienNhien.Net – Dự thảo Thông tư hướng dẫn xác định dòng chảy tối thiểu trên sông, suối và hạ du các hồ chứa, đập dâng đang được Bộ Tài nguyên và Môi trường đưa ra lấy ý kiến nhân dân.

Theo dự thảo, dòng chảy tối thiểu trên sông, đoạn sông, hạ du hồ chứa, đập dâng được xác định trong khoảng lưu lượng bình quân tháng nhỏ nhất trong chuỗi số liệu đến lưu lượng trung bình 3 tháng nhỏ nhất hoặc lưu lượng trung bình mùa kiệt (m3/s).

Trường hợp có yêu cầu đặc biệt về việc đảm bảo lưu lượng dòng chảy, mực nước trên sông, đoạn sông, hạ du hồ chứa, đập dâng để đảm bảo thu cầu khai thác, sử dụng nước phía hạ du, cơ quan có thẩm quyền có thể xem xét mức cao hơn mức dòng chảy tối thiểu theo quy định trên. Trường hợp phía hạ du đập đến nhập lưu sông xây dựng hồ chứa với sông cấp trên không có yêu cầu khai thác, sử dụng nước và phía hạ du đập được bổ sung lượng nước đáng kể từ các sông, suối phụ lưu, cơ quan có thẩm quyền có thể xem xét mức thấp hơn mức dòng chảy tối thiểu theo quy định trên.

Căn cứ xác định dòng chảy tối thiểu

Trên cơ sở yêu cầu chung về mức dòng chảy tối thiểu nói trên, cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định giá trị cụ thể của dòng chảy tối thiểu dựa trên các căn cứ dưới đây:

1. Chức năng của nguồn nước.

2. Đặc điểm thủy văn, chế độ dòng chảy trên sông, phân phối dòng chảy, tỷ lệ góp nước của sông trong hệ thống sông.

3. Hiện trạng và nhu cầu khai thác, sử dụng nước; mức độ phụ thuộc vào nguồn nước của các đối tượng khai thác, sử dụng nước.

4. Các yêu cầu bảo vệ, phòng chống suy thoái, cạn kiệt nguồn nước và đáp ứng nhu cầu sử dụng nước tối thiểu trong trường hợp hạn hán, thiếu nước nghiêm trọng.

5. Đối với hồ chứa, đập dâng, dựa trên quy mô, phạm vi tác động, phương thức khai thác, bố trí hạng mục công trình, khả năng điều tiết nước.

6. Quy định của điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên trong trường hợp có liên quan đến nguồn nước liên quốc gia.

Mời bạn đọc xem toàn vặn dự thảo và góp ý tại đây.