Đề xuất quy định theo dõi diễn biến rừng

ThienNhien.Net – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang dự thảo Thông tư quy định theo dõi diễn biến rừng và đất quy hoạch lâm nghiệp hàng năm.

Ảnh minh họa

Theo đó, sẽ theo dõi diễn biến rừng và đất quy hoạch lâm nghiệp theo 4 nội dung sau: Theo trạng thái rừng; theo chủ quản lý; theo các nguyên nhân; theo mục đích sử dụng rừng.

Phương pháp thực hiện theo dõi diễn biến rừng và đất quy hoạch lâm nghiệp được dự thảo nêu rõ bao gồm: 1- Công tác chuẩn bị; 2- Thu thập thông tin về rừng và đất quy hoạch lâm nghiệp ; 3- Lập bản đồ hiện trạng rừng và đất quy hoạch lâm nghiệp, tổng hợp kết quả; 4- Tổng hợp kết quả theo dõi diễn biến rừng và đất quy hoạch lâm nghiệp các cấp; 5- Tổng hợp kết quả theo dõi diễn biến rừng và đất quy hoạch lâm nghiệp toàn quốc; 6- Công bố kết quả diễn biến rừng và đất quy hoạch lâm nghiệp; 7- Quản lý lưu trữ cơ sở dữ liệu kết quả diễn biến rừng và đất quy hoạch lâm nghiệp.

Dự thảo nêu rõ, đối với việc công bố kết quả diễn biến rừng và đất quy hoạch lâm nghiệp ở địa phương, Chi cục Kiểm lâm tỉnh có trách nhiệm tiếp nhận, tổng hợp, kiểm tra hồ sơ kết quả của cấp huyện về mức độ đầy đủ, chính xác của kết quả thu thập và tính thống nhất của số liệu giữa các biểu cập nhật đối với từng cấp xã, huyện, giữa biểu số liệu với bản đồ; thẩm định kết quả theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp của cấp tỉnh và tổng hợp hồ sơ, trình Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt kết quả theo dõi diễn biến rừng và đất quy hoạch lâm nghiệp toàn tỉnh.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm kiểm tra, đánh giá mức độ đầy đủ của tài liệu, số liệu và tính pháp lý của hồ sơ công bố diễn biến rừng và đất quy hoạch lâm nghiệp do Chi cục Kiểm lâm tỉnh báo cáo; phê duyệt kết quả hiện trạng rừng và đất quy hoạch lâm nghiệp của địa phương, báo cáo Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 31/1 năm sau.

Đối với việc công bố kết quả diễn biến rừng và đất quy hoạch lâm nghiệp toàn quốc, Tổng cục Lâm nghiệp có trách nhiệm tổng hợp, kiểm tra hồ sơ kết quả theo dõi diễn biến rừng và đất quy hoạch lâm nghiệp của các tỉnh; tổng hợp kết quả diễn biến rừng và đất quy hoạch lâm nghiệp toàn quốc, trình Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố hiện trạng rừng và đất lâm nghiệp toàn quốc trước ngày 31/3 năm sau.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.