“Làn sóng” đô thị hóa gây sức ép lớn đến môi trường