Hà Tĩnh công bố mức độ, pham vi ô nhiễm môi trường biển