Xử lý triệt để các dự án có nguy cơ gây ô nhiễm

ThienNhien.Net – Để chuẩn bị cho tháng hành động bảo vệ môi trường, bảo vệ đa dạng sinh học, hưởng ứng ngày Môi trường thế giới, ngày Quốc tế đa dạng sinh học, Bộ NN-PTNT chỉ đạo tăng cường xử lý triệt để các dự án có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.

Nông dân đang phải sử dụng nguồn nước vô cùng ô nhiễm mà hung thủ chính là nguồn nước thải từ các công ty.

Triển khai Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp cấp bách bảo vệ môi trường, Bộ NN-PTNT vừa yêu cầu các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ và Sở NN-PTNT các tỉnh, thành phố thực hiện:

Xác định và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm nhằm giải quyết tốt các vấn đề môi trường của Bộ; tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý triệt để các dự án có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao; rà soát các quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, các dự án đầu tư phát triển đảm bảo thực hiện nghiêm túc mục tiêu “không đánh đổi môi trường lấy phát triển kinh tế”.

Tập trung các nguồn lực để giải quyết triệt để các vấn đề ô nhiễm môi trường đang ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và sinh kế của người dân; khuyến khích tổ chức khởi công, xây dựng và bàn giao các công trình bảo vệ môi trường phục vụ lợi ích của cộng đồng như: công trình xử lý nước thải, chất thải rắn đô thị và nông thôn; trồng cây xanh chắn cát, chống xói lở và ngăn ngừa xâm nhập mặn; thực hiện các tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới; hỗ trợ người dân thích ứng với biến đổi khí hậu…

Triển khai chỉ thị số 9729/CT-BNN-KHCN ngày 17/11/2016 của Bộ trưởng Bộ NN-PTNT về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách nhằm tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong nông nghiệp và xây dựng NTM.

Truyền thông, phát động các phong trào thi đua bảo vệ môi trường gắn với chủ đề năm nay và hoạt động của Ngành hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5 tháng 6; ngày Quốc tế đa dạng sinh học 22 tháng 5. Tổ chức treo băng rôn, pano, áp phích, khẩu hiệu về chủ đề bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường tại trụ sở cơ quan, nơi công cộng. Tuyên truyền quy định pháp luật về bảo tồn đa dạng sinh học; huy động cộng đồng cùng tham gia vào hoạt động bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học, phát triển du lịch sinh thái, du lịch bền vững.

Nước chuyển màu vàng, bốc mùi hôi thối do nguồn nước thải từ các công ty lân cận.

Phối hợp với các cơ quan truyền thông, báo chí, đài phát thanh, truyền hình tăng thời lượng phát sóng về bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, môi trường và đa dạng sinh học.

Biểu dương khen thưởng kịp thời những tổ chức, cá nhân có thành tích trong bảo vệ môi trường, bảo vệ đa dạng sinh học.

Căn cứ vào các hướng dẫn trên, các đơn vị xây dựng nội dung chi tiết, triển khai hoạt động và báo cáo kết quả gửi về Bộ (qua Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường) trước ngày 25/6/2017.