Bình Định tăng cường phòng chống thiên tai, phát triển kinh tế

ThienNhien.Net – Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu tỉnh Bình Định tăng cường phòng chống thiên tai; tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững.

Bình Định chú trọng phát triển kinh tế biển

Năm 2016, tăng trưởng kinh tế tỉnh Bình Định đạt 7,53%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; một số chỉ tiêu chủ yếu vượt kế hoạch và tăng so với năm 2015 như: tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ xã hội; kim ngạch xuất khẩu; khách du lịch; thu ngân sách nhà nước.Lĩnh vực văn hóa – xã hội được chăm lo tốt, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định và cải thiện đời sống nhân dân; tỷ lệ hộ nghèo còn khoảng 11,85%.

Tuy nhiên, Bình Định vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản còn phụ thuộc nhiều vào thời tiết, thiên tai, dịch bệnh. Tình trạng phá rừng trái pháp luật và cháy rừng còn diễn biến phức tạp. Công nghiệp – xây dựng và dịch vụ tăng trưởng chưa cao, chưa tạo bước đột phá và chưa đóng vai trò quyết định nền kinh tế của Tỉnh…

Chính vì vậy, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu tỉnh Bình Định trong thời gian tới cần thực hiện tái cơ cấu, tăng cường xúc tiến, thu hút đầu tư, nâng cao năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững; tăng cường công tác dự báo và đề ra giải pháp ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai.

Với vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, xã hội thuận lợi, Bình Định có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển công nghiệp, dịch vụ, du lịch. Tỉnh cần tập trung đề ra các giải pháp đột phá, mạnh mẽ; khuyến khích khởi nghiệp và phát triển nhanh các doanh nghiệp làm ăn có hiệu quả, đủ sức cạnh tranh và thu hút đầu tư nước ngoài, nhất là thu hút được các nhà đầu tư chiến lược đầu tư vào Tỉnh, trong đó ưu tiên đầu tư vào Khu kinh tế Nhơn Hội, bảo đảm phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường.

Tỉnh cũng cần chú trọng phát triển kinh tế biển (nuôi trồng hải sản, đánh bắt hải sản xa bờ, dịch vụ hàng hải, cảng biển, đóng tàu, du lịch biển,…). Áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh để gia tăng chuỗi giá trị các sản phẩm nông nghiệp; tập trung các nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Giải quyết tốt các vấn đề xã hội, nhất là đào tạo nghề, giải quyết việc làm, phát triển y tế, giáo dục, từng bước nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tiếp tục có các giải pháp giảm tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Quan tâm chăm lo đời sống người có công, gia đình chính sách, người nghèo; tiếp tục làm tốt công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc.

Về cải cách hành chính, Bình Định cần tập trung triển khai đồng bộ và có hiệu quả nhóm nhiệm vụ, giải pháp về “Đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, năng động, phục vụ tốt nhất người dân và doanh nghiệp, tăng cường kỷ luật, kỷ cương” đã đề ra trong Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 1/1/2017 của Chính phủ…