FSSP tuyển Chuyên gia

Dự án FSSP tại Việt Nam đang tuyển 01 Chuyên gia quản trị dân chủ/ Xã hội dân sự và 01 Chuyên gia công bằng Giới.

Ứng viên quan tâm liên hệ email anhuong@vnfssp.org trước ngày 03/11/2016.