Sửa cách tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

ThienNhien.Net – Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 66/2016/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định số 12/2016/NĐ-CP của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản.

Số lượng đất đá bốc xúc thải ra trong quá trình khai thác than sẽ không thu phí đến hết năm 2017 (Ảnh minh họa: PanNature)
Số lượng đất đá bốc xúc thải ra trong quá trình khai thác than sẽ không thu phí đến hết năm 2017 (Ảnh minh họa: PanNature)

Theo quy định tại Thông tư này, phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản phải nộp trong kỳ nộp phí được tính toán dựa theo số lượng đất đá bốc xúc thải ra trong kỳ nộp phí; số lượng quặng khoáng sản nguyên khai khai thác trong kỳ; mức phí đối với số lượng đất đá bốc xúc thải ra; mức phí tương ứng của từng loại khoáng sản khai thác và hệ số tính phí theo phương pháp khai thác.

Riêng số lượng đất đá bốc xúc thải ra trong quá trình khai thác than sẽ không thu phí đến hết năm 2017.

Cách tính phí này đã có sự thay đổi và chi tiết hơn so với cách tính phí hiện hành chỉ dựa trên số lượng từng loại khoảng sản khai thác trong kỳ và mức phí phải nộp của từng loại khoáng sản tương ứng đang được quy định trong Thông tư số 158/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 74/2011/NĐ-CP của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản.

Ngoài công thức tính, Thông tư số 66 cũng bổ sung một số quy định trong quản lý số phí thu được.

Theo đó, phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản, không kể dầu thô và khí thiên nhiên, khí than là khoản thu ngân sách địa phương hưởng 100% để hỗ trợ cho công tác bảo vệ và đầu tư cho môi trường tại địa phương nơi có hoạt động khai thác khoáng sản.

Các nội dung chi cụ thể gồm: Phòng ngừa và hạn chế các tác động xấu đối với môi trường tại địa phương nơi có hoạt động khai thác khoáng sản; khắc phục suy thoái, ô nhiễm môi trường do hoạt động khai thác khoáng sản gây ra; giữ gìn vệ sinh, bảo vệ và tái tạo cảnh quan môi trường tại địa phương nơi có hoạt động khai thác khoáng sản.

Phí bảo vệ môi trường đối với dầu thô và khí thiên nhiên, khí than là khoản thu ngân sách Trung ương hưởng 100% để hỗ trợ cho công tác bảo vệ và đầu tư cho môi trường.

Thông tư cũng quy định, trước ngày 31-3 hàng năm, cơ quan thu phí bảo vệ môi trường có trách nhiệm thông tin công khai số lượng khoáng sản khai thác, số lượng đất đá bốc xúc thải ra, số phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản mà doanh nghiệp đã nộp của năm trước trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử của cơ quan thu phí và các hình thức phù hợp khác để người dân được biết.

Thông tư này có hiệu lực từ 13-6-2016 và áp dụng cho kỳ kê khai, nộp phí từ tháng 5-2016. Thông tư này thay thế Thông tư số 158/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 74/2011/NĐ-CP của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản.