Quảng Nam xóa sổ hàng chục điểm khai thác vàng trái phép