EJN khởi động Quỹ truyền thông đa dạng sinh học

Mạng lưới báo chí Trái đất (EJN) hiện đang khởi động Quỹ Truyền thông đa dạng sinh học. Quỹ được hình thành nhằm hỗ trợ các mạng lưới báo chí và tổ chức trên thế giới tăng cường năng lực truyền thông với các vấn đề cấp thiết trong bảo tồn và duy trì đa dạng sinh học. Mức hỗ trợ cho mỗi dự án lên tới 10.000 USD.

Hạn chót đăng ký: 04/01/2016

Thông tin chi tiết và đăng ký online tại đây.