Tình trạng mất an toàn lao động trong khai thác khoáng sản