Cháy Rạng Đông: Dân “đi không được, ở không xong”

183