Kế hoạch thi hành Pháp lệnh Cảnh sát môi trường

ThienNhien.Net – Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Pháp lệnh Cảnh sát môi trường.

Mục đích của Kế hoạch nhằm tổ chức triển khai, phổ biến Pháp lệnh Cảnh sát môi trường đến cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và nhân dân, bảo đảm hiệu quả, chất lượng, đúng thời gian quy định; ban hành kịp thời các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành và chỉ đạo triển khai thực hiện Pháp lệnh Cảnh sát môi trường.

Đồng thời, xác định trách nhiệm, nội dung công việc, thời gian thực hiện và phân công nhiệm vụ, cơ chế phối hợp giữa các Bộ, ngành, địa phương; kịp thời hướng dẫn và giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thi hành Pháp lệnh Cảnh sát môi trường.

Theo Kế hoạch, Bộ Công an sẽ chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành tổ chức tuyên truyền, phổ biến Pháp lệnh Cảnh sát môi trường và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và nhân dân; biên soạn, in, cấp phát sách, tài liệu, tổ chức tập huấn chuyên sâu Pháp lệnh Cảnh sát môi trường và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành cho các lực lượng, đơn vị trong Công an nhân dân.

Nâng cao năng lực cho Cảnh sát môi trường

Đồng thời, Bộ Công an cũng chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Cảnh sát môi trường và Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Cảnh sát môi trường và Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Cảnh sát môi trường.

Nhằm kiện toàn tổ chức và bảo đảm các điều kiện để triển khai thi hành Pháp lệnh Cảnh sát môi trường, Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan kiện toàn tổ chức bộ máy Cảnh sát môi trường; xây dựng Đề án nâng cao năng lực cho Cảnh sát môi trường giai đoạn 2016 – 2020; tăng cường cán bộ có năng lực, trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức cho Cảnh sát môi trường, đáp ứng yêu cầu công tác…