Khai thác barite trái phép ở mỏ trữ lượng lớn nhất Tuyên Quang