Cải tạo bãi giữa sông Hồng thành công viên: Vừa mừng vừa băn khoăn