Tăng cường quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng, vận hành khai thác công trình thủy điện

ThienNhien.Net – Ngày 18/2/2014, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng ký Nghị quyết số 11/NQ- CP Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 62/2013/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Quốc hội về tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng, vận hành khai thác công trình thủy điện.

Chương trình hành động xác định mục tiêu tạo bước chuyển biến căn bản trong công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, đầu tư xây dựng và vận hành khai thác các công trình thủy điện.

Thủy điện Na Hang (Ảnh: ThienNhien.Net)
Thủy điện Na Hang (Ảnh: ThienNhien.Net)

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo xây dựng kế hoạch hành động của Bộ, ngành, địa phương mình, gửi Bộ Công thương tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31 tháng 3 năm 2014; trên cơ sở đó, cụ thể hóa thành các nhiệm vụ trong kế hoạch công tác hàng năm. Đối với những nhiệm vụ không phải triển khai theo các đề án, chương trình, cần tổ chức triển khai ngay để đảm bảo thực hiện kịp thời và hiệu quả những nội dung của Chương trình hành động.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo, tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Nghị quyết này; định kỳ hàng tháng báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình thực hiện, đồng thời gửi báo cáo Bộ Công thương để theo dõi và tổng hợp trình Chính phủ. Đối với các dự án thủy điện, trước khi khởi công xây dựng phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Công thương căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, theo dõi, đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện Nghị quyết này; định kỳ báo cáo, kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các biện pháp cần thiết nhằm đảm bảo Chương trình hành động được thực hiện hiệu quả và đồng bộ.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.