Tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam

ThienNhien.Net – Ngày 13/1, Chính phủ ra Quyết định số 02/2014/QÐ-TTg về tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam. Quyết định gồm có chín điều. Theo đó, Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam được tiếp nhận, quản lý và sử dụng các nguồn vốn từ ngân sách, các nguồn tài trợ, đóng góp, ủy thác của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước nhằm hỗ trợ tài chính cho các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu trên phạm vi toàn quốc.

Ðồng thời, tài trợ, đồng tài trợ cho các hoạt động bảo vệ môi trường; xử lý khắc phục ô nhiễm môi trường; ứng phó khắc phục hậu quả do sự cố môi trường, thiên tai gây ra; tuyên truyền về quản lý, khai thác tài nguyên và môi trường biển đảo…

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25-3-2014, thay thế Quyết định số 35/2008/QÐ-TTg ngày 3-3-2008 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam.