Tuyển chuyên gia về chăn nuôi, sinh kế

Dự án Quản lý bền vững rừng đầu nguồn Tây Bắc (SUSFORM-NOW) tuyển 03 cán bộ làm việc ở văn phòng dự án tại  thành phố Điện Biên Phủ.

+ 01 chuyên gia về chăn nuôi. Hạn chót: 30/04/2013

+ 01 chuyên gia về sinh kế. Hạn chót: 30/04/2013

+ 01 trợ lý dự án.

Hạn chót: 01/05/2013