Phê duyệt kết quả đàm phán Hiệp định vay Chương trình phát triển ngành nước

ThienNhien.Net – Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kết quả đàm phán, nội dung Hiệp định vay, Hiệp định dự án và các tài liệu liên quan cho Chương trình phát triển ngành nước Việt Nam (Khoản vay 2), vay vốn Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB).

Thủ tướng Chính phủ ủy quyền cho Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Bình, thay mặt nhà nước ta ký Hiệp định vay với đại diện ADB. Bộ Ngoại giao làm thủ tục ủy quyền cho Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo quy định.

Bộ Tài chính thực hiện ký Hiệp định vay phụ với các Công ty cấp nước của các tỉnh, thành phố theo quy định hiện hành.

Thủ tướng Chính phủ giao UBND các tỉnh, thành phố rà soát và điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án cho phù hợp với các nội dung đã thoả thuận và thống nhất với ADB trong quá trình đàm phán; phối hợp với các Bộ, ngành liên quan hoàn tất các thủ tục cần thiết theo quy định hiện hành và triển khai dự án theo đúng tiến độ, đảm bảo hiệu quả đầu tư.