Kế hoạch quản lý ô nhiễm công nghiệp ở Long An đến năm 2015

ThienNhien.Net – Xây dựng cơ sở pháp lý yêu cầu tất cả các dự án đầu tư xây dựng khu kinh tế, Khu công nghiệp , các dự án đầu tư vào khu, cụm công nghiệp phải thực hiện hồ sơ môi trường và có biện pháp chế tài cụ thể khi không thực hiện nghiêm túc các yêu cầu về bảo vệ môi trường được cam kết trong hồ sơ môi trường ; Kiên quyết không tiếp nhận, phê duyệt các dự án có công nghệ sản xuất lạc hậu; khuyến khích hoặc bắt buộc các doanh nghiệp áp dụng công nghệ sản xuất sạch, các giải pháp sản xuất sạch hơn; khuyến khích đầu tư, phát triển mô hình khu, cụm công nghiệp sinh thái. Đó là mục tiêu về phòng ngừa ô nhiễm vừa được UBND tỉnh Long An phê duyệt kế hoạch quản lý ô nhiễm công nghiệp tỉnh đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020.

Khu công nghiệp Xuyên Á, Long An (Ảnh: ThienNhien.Net)
Khu công nghiệp Xuyên Á, Long An (Ảnh: ThienNhien.Net)

Theo đó, các mục tiêu về cải thiện môi trường gồm xác định các vấn đề ô nhiễm bức xúc bao gồm cả các doanh nghiệp gây ô nhiễm phải được xử lý triệt để trong Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg ngày 22/4/2003 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt “Kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng”; Đề ra biện pháp xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng dựa trên cơ sở điều tra, khảo sát, đánh giá hiện trạng ô nhiễm công nghiệp trên địa bàn tỉnh, xác định nguồn, nguyên nhân gây ô nhiễm; Xây dựng chính sách khuyến khích các doanh nghiệp áp dụng công nghệ sạch, các giải pháp sản xuất sạch hơn hoặc trang bị các thiết bị giảm thiểu ô nhiễm, xử lý chất thải đạt tiêu chuẩn trước khi thải ra môi trường.

Các mục tiêu về tăng cường năng lực quản lý ô nhiễm công nghiệp: Kiện toàn bộ máy quản lý nhà nước trên lĩnh vực môi trường; xây dựng kế hoạch, tổ chức các hoạt động vì môi trường nhằm tranh thủ sự quan tâm, ủng hộ, hậu thuẫn của các cấp lãnh đạo trong công tác bảo vệ môi trường; Nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ trực tiếp thực hiện quản lý ô nhiễm công nghiệp thông qua các lớp đào tạo ngắn hạn hay trung hạn; Xây dựng cổng thông tin quản lý doanh nghiệp trực tuyến (Enterprise Portal) – cổng thông tin điện tử tích hợp cho phép truy cập thông tin tập trung có liên quan đến doanh nghiệp nhằm phục vụ cho công tác quản lý môi trường của các cơ quan quản lý thông qua một hình thức thống nhất và đơn giản trên nền tảng web; Các trang thiết bị, máy móc, dụng cụ đo đạc các thông số môi trường hiện đại được đầu tư đầy đủ, kịp thời; Tăng cường công tác quan trắc, thanh kiểm tra, kiểm soát chất lượng môi trường không khí, nước mặt và nước ngầm, nhất là chất lượng nước mặt tại hệ thống các sông, kênh, rạch trong tỉnh và chất lượng môi trường không khí trong các khu/cụm công nghiệp và các cơ sở sản xuất, kinh doanh ngoài khu/cụm công nghiệp.

Các mục tiêu nâng cao nhận thức về quản lý ô nhiễm công nghiệp: Nâng cao nhận thức về quản lý ô nhiễm công nghiệp, xây dựng thói quen và hành vi thân thiện với môi trường của các khu/cụm công nghiệp và các làng nghề truyền thống; Tập huấn thường xuyên các văn bản quy phạm pháp luật cho các doanh nghiệp trong các khu/cụm công nghiệp, kể cả các doanh nghiệp nhỏ lẻ ngoài khu, cụm; Tăng cường tổ chức các lớp tập huấn về quản lý ô nhiễm công nghiệp đối với các ngành, các cấp, các cán bộ quản lý môi trường của tỉnh, huyện, xã, cán bộ quản lý môi trường tại các doanh nghiệp với các nội dung sát thực tiễn.

Các nội dung bảo vệ môi trường đến năm 2020 gồm nội dung về phòng ngừa và kiểm soát ô nhiễm; Nội dung về cải thiện môi trường ; Nội dung về tăng cường năng lực quản lý ô nhiễm công nghiệp; Nội dung nâng cao nhận thức về quản lý ô nhiễm công nghiệp.