Viết bài tham gia Hội thảo khoa học toàn quốc về nghề cá biển

Nhằm chia sẻ thông tin, cập nhật các nghiên cứu và đánh giá mới nhất trong 5 năm gần đây về đa dạng sinh học biển, nguồn lợi hải sản, công nghệ khai thác, công nghệ sinh học, công nghệ sau thu hoạch, môi trường, hải dương học, nuôi trồng hải sản, chính sách và quản lý nghề cá và đề xuất các giải pháp, định hướng phát triển nghề cá biển theo hướng bền vững, Viện Nghiên cứu Hải sản tổ chức Hội thảo khoa học toàn quốc về nghề cá biển, thời gian dự kiến trong tháng 8/2013 (19-20/8/2013).

Viện Nghiên cứu Hải sản kính mời các nhà khoa học, các cán bộ nghiên cứu, các nhà quản lý hưởng ứng và tích cực viết bài báo hoặc Poster để tham gia Hội thảo. Các bài báo cáo được Ban tổ chức lựa chọn sẽ được đăng trên Tuyển tập Hội thảo toàn quốc về nghề cá biển, Tập VII, Nhà xuất bản Nông nghiệp.

Thời hạn nhận bài tóm tắt (trước 30/4/2013) và báo cáo toàn văn (trước 30/6/2013).

Nơi nhận đăng ký tham gia và gửi bài:

Phòng Kế hoạch – Khoa học, Viện Nghiên cứu Hải sản, 224 Lê Lai, Ngô Quyền, Hải Phòng.

Điện thoại: 0313. 767335.

Fax: 0313.836812.

Email: nttinh@rimf.org.vn;dtha@rimf.org.vn.

Mọi thông tin chi tiết về Hội thảo và thể lệ đăng ký tham gia, qui định về viết bài tóm tắt và báo cáo toàn văn xin truy cập Website: www.rimf.org.vn.

Thông tin chi tiết xem tại đây.