Triển khai Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 2013

ThienNhien.Net – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hướng dẫn triển khai kế hoạch Chương trình Mục tiêu quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn năm 2013.

Về nguyên tắc phân bổ kế hoạch, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nêu rõ, đối với vốn đầu tư phát triển, tập trung bố trí đủ vốn cho các công trình hoàn thành và chuyển tiếp có khả năng phát huy hiệu quả ngay trong năm 2013, ưu tiên nâng cấp, mở rộng các công trình chưa phát huy hiệu quả và công trình trọng điểm, ưu tiên các xã nghèo, vùng thường xuyên bị ảnh hưởng thiên tai, khó khăn nguồn nước với loại hình công trình hợp lý, hiệu quả.

Đồng thời, ưu tiên bố trí để thực hiện các công trình cấp nước và nhà tiêu hợp vệ sinh các trường học, trạm y tế xã.

Đối với vốn sự nghiệp, ưu tiên bố trí cho các hoạt động: thông tin, giáo dục, truyền thông; giới thiệu và nhân rộng mô hình nhà tiêu với chi phí hợp lý, phù hợp với các đối tượng, địa bàn để vận động người dân tham gia và tự xây dựng.

Đối với việc hỗ trợ xây dựng nhà tiêu hộ gia đình, cần triển khai tại các xã trên quy mô toàn tỉnh; chỉ hỗ trợ cho các hộ gia đình nghèo, cận nghèo để xây dựng nhà tiêu mẫu mang tính trình diễn kết hợp với việc tuyên truyền vận động các hộ gia đình khác xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh.

Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2012 – 2015 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đặt mục tiêu đến năm 2015, 85% dân số nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, 100% các trường mầm non và phổ thông, trạm y tế xã ở nông thôn đủ nước sạch.

Chương trình cũng phấn đấu đến cuối năm 2015 đạt tỷ lệ 65% số hộ gia đình ở nông thôn có nhà tiêu hợp vệ sinh; 45% số hộ nông dân chăn nuôi có chuồng trại hợp vệ sinh; 100% trường học mầm non và phổ thông, trạm y tế xã ở nông thôn có nhà tiêu hợp vệ sinh.