Sổ tay quản lý và đánh giá tác động môi trường

ThienNhien.Net – Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội cho biết, Chi cục Bảo vệ Môi trường Hà Nội đã biên soạn hai cuốn sổ tay về quản lý và đánh giá tác động môi trường nhằm cung cấp cho các cán bộ làm công tác quản lý môi trường tại doanh nghiệp một số quy định về pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường được cập nhật tới năm 2012

Cuốn sổ tay thứ nhất tựa đề “Hướng dẫn công tác quản lý môi trường dành cho các cán bộ quản lý doanh nghiệp” gồm năm phần chính: Quản lý và bảo vệ môi trường trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư xây dựng; Quản lý và bảo vệ môi trường trong giai đoạn triển khai thi công xây dựng; Quản lý và bảo vệ môi trường trong giai đoạn hoạt động; Tiêu chí xác định cơ sở gây ô nhiễm môi trường, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; Hỗ trợ tài chính từ Quỹ Bảo vệ môi trường Hà Nội.

Cuốn sổ tay thứ nhất tựa đề “Hướng dẫn công tác quản lý môi trường dành cho các cán bộ quản lý doanh nghiệp”

Cuốn sổ này giới thiệu và cung cấp cho các nhà quản lý doanh nghiệp, các cán bộ làm công tác quản lý môi trường tại doanh nghiệp một số quy định về pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường được cập nhật tới năm 2012 và các thông tin cần thiết khác có liên quan. Sổ tay không chỉ là tài liệu hướng dẫn giúp doanh nghiệp dễ dàng nắm bắt và thực hiện các giải pháp bảo vệ môi trường cho cơ sở sản xuất của mình mà còn là tài liệu tuyên truyền bổ ích dành cho các cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về môi trường các cấp trong quá trình triển khai nhiệm vụ.

Còn cuốn thứ hai “Sổ tay đánh giá tác động môi trường có sự tham gia của cộng đồng” gồm ba phần chính: Một số thông tin chung về tham vấn cộng đồng trong đánh giá tác động môi trường; Kỹ năng cơ bản thực hiện tham vấn cộng đồng; Một số yêu cầu về tham vấn cộng đồng trong đánh giá tác động môi trường của các tổ chức quốc tế.

Cuốn thứ hai “Sổ tay đánh giá tác động môi trường có sự tham gia của cộng đồng”

Cuốn này cung cấp một số thông tin chung và một số chỉ dẫn cần thiết về công tác tham vấn cộng đồng trong đánh giá tác động môi trường của dự án để các bên liên quan thực hiện tốt công tác này.