Hơn 69 triệu USD phát triển bền vững thành phố Đà Nẵng

Một góc thành phố Đà Nẵng (Ảnh: ThienNhien.Net)

ThienNhien.Net – UBND thành phố Đà Nẵng vừa đồng ý bố trí vốn đối ứng cho Dự án “Phát triển bền vững thành phố Đà Nẵng” với tổng kinh phí 69,2 triệu USD, tương đương 25% tổng mức đầu tư của dự án trong thời gian 5 năm (2013 – 2018), tương ứng mỗi năm khoảng 13,84 triệu USD.

Trước mắt, UBND thành phố giao nhiệm vụ cho Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp Sở Giao thông Vận tải cân đối đề xuất bố trí vốn cho dự án trong kế hoạch năm 2013.

UBND thành phố giao Sở Giao thông Vận tải phối hợp với Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Tài chính và các cơ quan liên quan tiếp tục làm việc với các cơ quan liên quan của Bộ, ngành Trung ương và Chính phủ để cấp phát 100% vốn vay cho thành phố.

Được biết, dự án Phát triển bền vững thành phố Đà Nẵng có tổng mức đầu tư là 272 triệu USD, bao gồm 04 hợp phần:

+ Hợp phần 1: Cải thiện thoát nước mưa và nước thải

+ Hợp phần 2: Xây dựng hệ thống xe buýt nhanh BRT

+ Hợp phần 3: Các đường chiến lược đô thị

+ Hợp phần 4: Xây dựng năng lực và hỗ trợ thực hiện