Chính phủ xây dựng Chương trình hành động để phát triển nhanh, bền vững khi gia nhập WTO

ThienNhien.Net – Ngày 30/1, tại Hà Nội, Chính phủ bắt đầu họp phiên thường kỳ tháng 01 năm 2007 dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và các Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng, Phạm Gia Khiêm, Trương Vĩnh Trọng.

Trong phiên họp đầu tiên, các thành viên Chính phủ đã tập trung xem xét, thảo luận một số Tờ trình Dự thảo Nghị định và xây dựng Chương trình hành động để nền kinh tế nước ta phát triển nhanh và bền vững khi gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới.

Để nền kinh tế phát triển nhanh, bền vững khi gia nhập WTO, Chính phủ sẽ triển khai 12 nhiệm vụ cơ bản, trong đó có nhiệm vụ “Đẩy mạnh phát triển nông nghiệp và nông thôn” và “Tăng cường công tác bảo vệ môi trường và phát triển bền vững”.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng, phải thực hiện đồng bộ 12 giải pháp cơ bản trên, trong đó trước mắt chú trọng hoàn thiện các thể chế phù hợp với cơ chế kinh tế thị trường, nhanh chóng cải cách hành chính, tăng cường đào tạo nguồn nhân lực và thúc đẩy mạnh mẽ việc xây dựng kết cấu hạ tầng của đất nước.