COP11 đồng thuận một số mục tiêu quan trọng

ThienNhien.Net – Sau hai tuần đàm phán cam go, Hội nghị Công ước Liên hợp quốc về đa dạng sinh học tại Hyderabad, Ấn Độ (COP11) đã đạt được những đồng thuận quan trọng về bảo tồn đa dạng sinh học.

Vòng đàm phán căng thẳng nhất về vấn đề huy động ngân sách cho bảo tồn đã chấm dứt bằng việc các bên tham gia Công ước Đa dạng sinh học (CBD) thống nhất tuân theo “Lộ trình Hyderabad”. Theo đó, các quốc gia phát triển sẽ tăng gấp đôi mức hỗ trợ bảo tồn đa dạng sinh học cho các quốc gia đang phát triển, đạt con số 10 tỷ USD vào năm 2015. Khoản tài chính này sẽ được đánh giá lại sau năm nay dựa trên những thông tin sát thực hơn về nhu cầu tài trợ.

Trước đó, các quốc gia đang phát triển đã cực lực phản đối việc phải tăng ngân sách quốc gia dành cho bảo tồn với lý do Công ước đã chỉ rõ các quốc gia phát triển phải có trách nhiệm hỗ trợ kinh phí bảo tồn đa dạng sinh học cho các quốc gia đang phát triển.

Các đại biểu tham dự COP11 (Ảnh: iisd.ca)

Vòng đàm phán liên quan đến Các khu vực biển có tầm quan trọng về mặt sinh học hoặc sinh thái (EBSAs) cũng diễn ra khá khó khăn. Tuy nhiên, cuối cùng các bên liên quan cũng đã thống nhất công nhận các khu vực EBSA và đồng ý chuyển thông tin về các khu vực này đến Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua kho dữ liệu về EBSA của CBD (CBD EBSA repository).

Về kết quả này, ông Ben Lascelles, chuyên gia về biển của Tổ chức BirdLife nhận định, mặc dù những quyết định về EBSA chưa đủ để đáp ứng kỳ vọng, song CBD cũng đã hoàn thành nhiệm vụ khoa học với việc mô tả EBSAs và giờ đây trách nhiệm phát triển một cơ chế để quản lý, bảo vệ các khu vực này sẽ được đặt lên vai Đại hội đồng Liên hợp quốc.

Thỏa thuận quan trọng thứ ba mà các quốc gia đạt được tại COP11 là về giảm phát thải từ mất rừng và suy thoái rừng (REDD). Các đại biểu tham dự Hội nghị đều đồng tình rằng CBD phải thừa nhận và đẩy mạnh vai trò của mình trong việc cung cấp những chỉ dẫn để thực hiện REDD+ an toàn.

Ngoài ra, CBD cũng phải giám sát, đánh giá những đóng góp của cơ chế này đối với các mục tiêu CBD nhằm đảm bảo rằng thiên nhiên sẽ được lợi, đa dạng sinh học được bảo tồn và không chịu tác động tiêu cực từ các hoạt động thực thi REDD+.

Những thỏa thuận đã đạt được tại COP11 là vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, hiệu quả của những thỏa thuận này còn phụ thuộc rất nhiều vào nỗ lực thực thi của mỗi quốc gia sau Hội nghị.