Bổ sung 118 điểm quy hoạch khai thác VLXD vào quy hoạch khoáng sản chung

ThienNhien.Net – UBND Quảng Nam vừa phê duyệt bổ sung các điểm quy hoạch khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường vào Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản đến năm 2015, định hướng đến năm 2025.

Cụ thể, đá xây dựng thông thường bổ sung 25 điểm, quy hoạch khai thác quy mô nhỏ; Cát, sỏi xây dựng bổ sung 18 điểm, quy hoạch khai thác quy mô nhỏ; Sét làm gạch, ngói bổ sung 18 điểm, quy hoạch khai thác quy mô nhỏ; đất san lấp bổ sung 57 điểm, quy hoạch khai thác quy mô nhỏ.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng có trách nhiệm công bố bổ sung quy hoạch khoáng sản tại quyết định này đến các ngành, địa phương trên địa bàn. Định kỳ hàng năm, Sở tham mưu cho UBND tỉnh lập báo cáo tình hình thực hiện quy hoạch trình Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định.